Baanreglement

ARTIKEL 1.

Leden van de tennisvereniging kunnen zijn: Inwoners van plaatsen, die maatschappelijk of economisch aan Neerkant gebonden zijn, dit ter beoordeling aan het bestuur.

ARTIKEL 2.

Ieder lid wordt geacht weer voor een jaar lid te zijn, indien hij of zij niet vóór 1 januari aan het bestuur schriftelijk zijn of haar lidmaatschap heeft opgezegd. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de penningmeester, ook tijdens het lopende verenigingsjaar. Het bestuur heeft, indien zij hiertoe wordt genoodzaakt, het recht het aantal leden te beperken. Alle leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de penningmeester door te geven.

ARTIKEL 3.

De vereniging bestaat uit Senior, Medior en Juniorleden. Seniorleden zijn leden ouder dan 24jaar. Mediorleden zijn leden van 18 t/m 24 jaar, onder juniorleden worden verstaan zij die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn. Kinderen vanaf 8 jaar of die in het verenigingsjaar 8 worden, kunnen lid worden van de TV.

ARTIKEL 4.

De contributie van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld en dient in zijn geheel door de leden voldaan te worden voor 1 Maart van het betreffende verenigingsjaar door storting op rekeningnummer. NL03RABO01360.01.955 bij Rabobank Neerkant t.n.v. Tennisvereniging Neerkant. Contributietarieven: Senioren €110 per jaar, Medior leden  €85 per jaar, Junioren €60 per jaar, Ondersteunende leden €20 per jaar. Bij meer dan 3 leden uit hetzelfde gezin bedraagt de contributie de helft van het normale tarief, voor het 4e lid en volgende leden

ARTIKEL 5.

Ieder lid ontvangt een door het bestuur en KNLTB uit te geven bewijs van lidmaatschap. Voor dit bewijs is een pasfoto benodigd. Dit lidmaatschap heeft men altijd nodig om te kunnen tennissen. Bij verlies zal tegen een vergoeding van € 7 door het bestuur een nieuw kaartje worden verstrekt.

ARTIKEL 6.

Ieder lid mag maximaal 3x per seizoen een niet-lid uitnodigen om mee te tennissen.

ARTIKEL 7.

Schade aan de vereniging of aan haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van leden of van anderen zich op het park bevindende personen. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen, en de gevolgen daarvan waarbij personen die zich op het park bevinden betrokken zijn.

ARTIKEL 8.

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen door het bestuur en onderhoudsman.

ARTIKEL 9.

Toegang tot de banen hebben uitsluitend leden van TVN met eventuele introducés.

ARTIKEL 10.

Wanneer leden (en introducé) willen tennissen, moeten zij onze regels in acht nemen.

 1. Wanneer alle banen bezet zijn, is men wanneer nieuw gekomen leden meteen willen meedoen, verplicht te dubbelen. Wanneer nieuw gekomen leden wachten tot de periode is afgelopen, kunnen ze alvast de baan reserveren voor de volgende periode.
 2. Baanreserveringen worden op de website bekend gemaakt. Wie een baan heeft gereserveerd moet tijdig bij de banen aanwezig zijn.
 3. Op tijden dat trainingen, competitiewedstrijden of toernooien gepland zijn, kunnen een of meerdere banen voor recreatietennis geblokkeerd worden.
 4. Onderhoud van de banen gaat altijd voor tennis.
 5. Als er gebruik wordt gemaakt van baanverlichting eerst Verlichting baan 1 enkel gebruiken als baan 2 en 3 reeds bezet zijn.
 6. Bij ‘slecht weer’ bepaalt TVN wanneer er gebruik kan worden gemaakt van de banen.
 7. Na het tennissen is men verplicht de hele baan waarop men heeft gespeeld te slepen.
 8. Het is absoluut verboden om met andere dan echte tennisschoenen de banen te betreden. Ook dienen de schoenen schoongemaakt te zijn van zand, steentjes e.d.
 9. Bij het tennissen is men verplicht sportkleding te dragen.
 10. Ieder tennist met eigen ballen die gemerkt moeten zijn. Het is verboden om andermans terrein te betreden bij overgeslagen ballen. Ze worden door de omwonende wel terug gegooid.
 11. Geen papier, peuken e.d. op de banen gooien of achter laten. Alle rommel in de daarvoor bestemde bak te gooien.

ARTIKEL 11.

Juniorleden die nog op de basisschool zitten, hebben tot 19.00 uur dezelfde rechten om te spelen als senioren. Na 19.00 uur hebben seniorleden en oudere junioren voorrang. Zomerlessen zijn verplicht voor basisschooljeugd en competitiespelende jeugdleden.

ARTIKEL 12.

Elk lid is gemachtigd om toezicht uit te oefenen op een correct gebruik van de banen en een goede naleving van dit reglement.

ARTIKEL 13.

Ieder nieuw lid ontvangt een exemplaar van deze reglementen en wordt geacht deze te kennen, zodat hij/zij weet wat zijn/haar rechten en plichten zijn t.o.v. de vereniging.

ARTIKEL 14.

In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.