Uitnodiging Jaarvergadering

Neerkant, 15 januari 2014

Beste Tennisvrienden,

Wij nodigen jullie uit tot het bijwonen van de ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 10 Februari, om 20:00 uur in “het Paviljoen”. Tevens willen we graag de ouders van onze jeugdleden uitnodigen, U bent van harte welkom.

Agenda ledenvergadering:

  1. Opening
  2. Jaaroverzicht
  3. Notulen van de vorige ledenvergadering, deze notulen liggen voor de vergadering ter inzage en staan op Internet www.tvneerkant.nl
  4. Financieel verslag
    • Toelichting Penningmeester
    • Toelichting Kascommissie

5. Bestuursverkiezing

Aftredend; Peggy Creemers Niet herkiesbaar
Aftredend; Wil van Gog Herkiesbaar

Het bestuur stelt Mieke Lagarde voor als Kandidaat.

Andere kandidaten kunnen zich tot voor de vergadering opgeven bij het secretariaat.

6. Jeugdzaken

7. Competitie, Open Toernooi en Technische Commissie.

8. Overige Onderwerpen.

9. Rondvraag

10. Sluiting